Cmentarz parafialny

MOGIŁA JEŃCÓW WOJENNYCH – na cmentarzu znajduje się mogiła zbiorowa jeńców wojennych napis na tablicy pamiątkowej ” TU SPOCZYWAJĄ JEŃCY WOJENNI OBOZU HITLEROWSKIEGO W ŁAMBINOWICACH WYMORDOWANI W BESTIALSKI SPOSÓB PRZEZ HITLEROWCÓW”.

Na tym miejscu spoczywa 9 osób, rozstrzelanych przez Hitlerowców w czasie II Wojny Światowej, którzy zbiegli z obozu w Łambinowicach.

Opiekę nad tym miejscem sprawuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy.

Mogiła podlega Ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych Dz.U. 1933 Nr 39 poz. 311 (Opracowano na podstawie Dz. U. z 2017 r. poz. 681).

 

W dniu 10 grudnia 2019 r. został ostatecznie zakończony remont mogiły Jeńców Wojennych na cmentarzu w Niwnicy. Zadanie zostało wykonane i współfinansowane przez Parafię, Urząd Województwa Opolskiego, Gminę Nysa i Starostwo Powiatowe w Nysie.

 

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Diecezji Opolskiej

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PODWYŻSZENIA   KRZYŻA ŚWIĘTEGO W NIWNICY

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205).

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz w Niwnicy jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.
 4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
 5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewiani oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
 6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie, itp.
 7. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 8. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 9. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
 10.  Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności dla opłaconego miejsca a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
 11.  Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu (Podstawa prawna Dz.U z 2000 r. Nr 23 poz.295).
 12.  Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do ponownego pochówku, chyba że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści stosowne opłaty (tzw. pokładne) Opłatę za grób można uiścić oddzielne za każdy rok kalendarzowy lub jednorazowo za 5, 10, 15 lub 20 lat. (Przy czym pierwsza opłata powinna być wniesiona na 20 lat).
 13.  Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat może zostać zmniejszona.
 14.  Dysponent grobu (osoba która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia  zgodnie z obowiązującymi przepisami  o cmentarzach i chowaniu zmarłych .
 15.  Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu itp.). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych wymiarów, (granic) grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 16. Wymiary nagrobków: grób pojedynczy: 210×100; grób podwójny: 210×180; grób murowany pojedynczy: 230×135; grób murowany podwójny: 230×180.
 17.  Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na terenie cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, dysponent zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Administratora.
 18.  Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonywanie. Należy zadbać o zachowanie rzędów postawionych nagrobków oraz uprzątnięciu miejsca po wykonanych pracach.
 19.  Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 20.  Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać do kontenera znajdującego się na cmentarzu. W związku z wprowadzaniem Ustawy Śmieciowej i ciągłych wzrostów opłat za wywóz odpadów komunalnych w naszej gminie  – Rada Parafialna zatwierdziła od 2019 roczną ofiarę na utrzymanie cmentarza i wywóz odpadów, w wysokości 50 zł. od grobu pojedynczego. (Na wysokość opłaty składa się: wyliczona przez gminę ilość odpadów z pojedynczego grobu, w ciągu jednego miesiąca, razy 12 miesięcy).
 21. Parafia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub kradzież z pomników. Zachęca się do ubezpieczenia pomników we własnym zakresie od tego rodzaju skód.
 22. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, lub po każdej Mszy św. gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 23.  Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2005 r. z późniejszymi zmianami.

  Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r.

  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z późniejszymi zmianami