Rada parafialna

Według postanowień Soboru Watykańskiego II,  jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, zgodnie z  zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania  odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna.

Parafialne Rady Duszpasterskie w naszej diecezji powoływane są i działają na mocy obowiązującego statutu (Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej).

Radę Parafialną stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 – 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Rada parafialna nie jest jednak osobą prawna i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest każdorazowy proboszcz. Rada nie zarządza więc parafią, a ma jedynie głos doradczy. Do zadań Rady należy: wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności parafii, oraz formułowanie wniosków i propozycji mających na celu polepszenie jej funkcjonowania. Rada powinna wspierać proboszcza we wszystkich poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa, m. in. w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii (kościół i jego otoczenie, kaplice, cmentarz, obiekty i pomieszczenia parafialne). Raz w roku Proboszcz wraz z Radą składa pisemne sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów do Kurii Diecezjalnej. Sprawozdanie roczne zostaje również przekazane wiernym parafii w czasie nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego.

 

Rada Duszpasterska w parafii Podwyższenia Krzyż Świętego w Niwnicy

Zgodnie ze Statutem, oraz realizując dekretu Biskupa Opolskiego, po przeprowadzonych wyborach do PRD, na nową pięcioletnią kadencję, Wyłoniono nową radę na lata 2015 – 2020 w następującym składzie:

 1. Bogusz Małgorzata
 2. Dwojak Ewa
 3. Dydniański Jan
 4. Gabryś Małgorzata
 5. Job Barbara
 6. Kruba Władysław
 7. Marek Iwona
 8. Martyka Monika
 9. Siwecki Paweł
 10. Szuster Ireneusz
 11. Tomczuk Irena
 12. Urban Bogusława
 13. Winiarski Marek
 14. Wojtak Wiesław
 15. Zaryczańska Małgorzata
 16. Zaryczański Stanisław

Spotkanie RADY PARAFIALNEJ – Niedziela 13 października 2019 o godz. 16.00