Czciciele Krzyża Świętego i Miłosierdzia Bożego

Wspólnota Czcicieli Krzyż Świętego i Miłosierdzia Bożego powstała w czasie comiesięcznych nabożeństw ku czci Krzyża Świętego i Miłosierdzia Bożego (drugi piątek miesiąca). Inicjatorem stał się obecny proboszcz ks. Piotr Mazur. W grupę tę zaangażowani są wszyscy chorzy,  którzy podjedli to piękne zobowiązanie. Stało się ono dla nich szczególnym nabożeństwem i drogą duchowego rozwoju.

Celem wspólnoty jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie dla siebie i swoich bliskich oraz całego świata wszelkich łask Bożych poprzez:

  • Szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Krzyża Świętego i Miłosierdzia Bożego;
  • Odmawianie Litanii do Krzyża Świętego, „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
  • Pełnienie dzieł miłosierdzia;
  • Troska i modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;
  • Modlitewne wspieranie wspólnoty parafialnej a szczególnie chorych i cierpiących.

 

LITANIA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO


Niech wśród radosnych serca ludu pieśń, rozbrzmiewa chwała Krzyża w każdy dzień, bo Krzyż, co zbawił nas, wśród nas po wszystek czas, królewski obrał tron.

Krzyżu ostojo wiary – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu ufności nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu miłości nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zbawienie nasze – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu pociecho nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu podporo nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu siło i mocy nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu mądrości nasza – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na Górze Kalwarii – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu postrachu szatanów – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zwycięzco śmierci – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu natchnienie świętych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu męstwo męczenników – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na szczytach świątyń – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w ołtarzach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w mieszkaniach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu przy drogach naszych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na grobach zmarłych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w procesjach niesiony – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu pamiątko misji – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu nagrodo za męstwo – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu, którym błogosławisz – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu przy sakramentach świętych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu ozdobo Różańca – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu, którym się żegnamy – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu na czołach dzieci kreślony – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu w sercach wiernych – ze czcią wielbimy Cię
Krzyżu zwycięstwo nasze – ze czcią wielbimy Cię

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.

 

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Koronkę odmawia się na zwykłej cząstce różańca.

Na początku:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego . Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa. Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa-Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Jezu, ufam Tobie!

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA

Względem duszy:
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Względem ciała:
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych pogrzebać.